Informační nástěnka

RSS
12. 10. 2014
Návrhy termín? obhajob a komisionálních zkoušek na KVD 2019

Státní záv?re?nou zkoušku lze konat podle ?l. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního ?ádu Z?U, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporu?eným studijním plánem v p?íslušném studijním oboru. Konkrétn? vše popisuje vyhláška d?kana ?. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifika?ních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co d?lat p?ed obhajobou kvalifika?ní práce shrnují vyhláška d?kana ?. 1VD/2018 a pokyn prod?kana ?. 2PD/2018.

Odevzdání kvalifika?ních prací

Kvalifika?ní práce všech druh? se odevzdávají na sekretariátu katedry.

 • Letní termín - 29. dubna 2019
 • Podzimní termín - 1. ?ervence 2019

Bakalá?ský studijní program

Obhajoba bakalá?ské práce
 • Letní termín - 11. ?ervna 2019
 • Podzimní termín - 10. zá?í 2019
Státní záv?re?ná zkouška (Bc.)
 • Letní termín - 28. kv?tna 2019
 • Podzimní termín - 27. srpna 2019

Navazující magisterský studijní program

Obhajoba diplomové práce
 • Letní termín - 13. ?ervna 2019
 • Podzimní termín - 12. zá?í 2019
Státní záv?re?ná zkouška (Mgr.)
 • Letní termín - 30. kv?tna 2019
 • Podzimní termín - 29. srpna 2019

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Státní doktorské zkoušky a obhajoby diserta?ních prací vyhlásí katedra dle aktuálního stavu.

 • Státní doktorské zkoušky - 17. zá?í 2019

Rozši?ující studium

Záv?re?né zkoušky a obhajoby záv?re?né práce pro všechny typy studia:

 • Zimní termín - 30. ledna 2019
 • Letní termín - 30. kv?tna 2019
 • Podzimní termín - 29. srpna 2019

Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, za?átek je vždy v 9:00 v místnosti KL 206.

-Filipi-