Informační nástěnka

RSS
11. 12. 2019
Návrhy termínů obhajob a komisionálních zkoušek na KVD v roce 2020
Státní závěrečnou zkoušku lze konat podle čl. 46 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu ZČU, splnil-li student všechny studijní požadavky dané doporučeným studijním plánem v příslušném studijním oboru. Konkrétně vše popisuje vyhláška děkana č. 2VD/2018. Šablonu pro psaní kvalifikačních prací naleznete v sekci STUDENT > Studijní materiály. Co dělat před obhajobou kvalifikační práce shrnují vyhláška děkana č. 1VD/2018 a pokyn proděkana č. 2PD/2018.

Odevzdání kvalifikačních prací

Kvalifikační práce všech druhů se odevzdávají na sekretariátu katedry KL 241.
 • Zimní termín RSVT – 20. prosince 2019.
 • Letní termín – 30. dubna 2020.
 • Podzimní termín – 3. července 2020 (úprava dle vyhlášky děkana č. 12VD/2020). 1. července 2020.

Bakalářský studijní program

Obhajoba bakalářské práce:
 • Letní termín – 16. června 2020.
 • Podzimní termín – 8. září 2020.
Státní závěrečná zkouška (Bc.):
 • Letní termín – 2. června 2020.
 • Podzimní termín – 25. srpna 2020.

Navazující magisterský studijní program

Obhajoba diplomové práce:
 • Letní termín – 18. června 2020.
 • Podzimní termín – 10. září 2020.
Státní závěrečná zkouška (Mgr.):
 • Letní termín – 2. června 2020.
 • Podzimní termín – 27. srpna 2020.

Doktorský studijní program (Ph.D.)

Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací budou vyhlášeny dle aktuálního stavu.

Rozšiřující studium

Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce pro všechny typy studia:
 • Zimní termín RSVT – 30. ledna 2020.
 • Letní termín – 2. června 2020.
 • Podzimní termín – 27. srpna 2020.
Pokud není na pozvánce uvedeno jinak, začátek je vždy v 9.00 v místnosti KL 206.
-Filipi-