Soutěž v programování (2005)

V sobotu 16. dubna 2005 se na Katedře výpočetní a didaktické techniky (KVD) Fakulty pedagogické soutěžilo v programování. Již tradičně se zde každý rok setkávají nejlepší programátoři ze středních škol západních Čech. V počítačových učebnách zde proběhl 19. ročník krajského kola soutěže v programování kategorie mládež. V letošním roce bylo přihlášeno do soutěže 17 účastníků. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT ČR, garantem a spolupořadatelem byla KVD FPE ZČU v Plzni (pro kategorii mládež) a Stanice mladých techniků (pro kategorii žáci).

Zadání soutěžních příkladů připravila ústřední porota v Praze, aby bylo jednotné pro všechna krajská kola, která probíhala v republice. Letos byly soutěžícím zadány čtyři úlohy s různými koeficienty obtížnosti. Na řešení úloh měli soutěžící čtyři hodiny času. Tříčlenná porota, v níž byl delegován zástupce ústřední poroty Zdeněk Kotala, hodnotila vedle funkčnosti programu i efektivitu a originalitu řešení a dokumentaci. Pro všechny soutěžící byly jistě cenné informace, které v závěrečném vyhodnocení poskytli členové poroty.

Všichni soutěžící obdrželi čestné uznání. Odměnou pro nejlepší soutěžící byly vedle diplomů rovněž hodnotné věcné ceny (učebnice a paměťová média).

Hladký průběh soutěže zabezpečoval po technické stránce kolega Zdeněk Roub, s vlastní soutěží pomáhal také student František Kožuch, za což jim oběma patří poděkování.

Petr Michalík, FPE KVD