Krajské kolo soutěže v programování (2003)

Na katedře výpočetní a didaktické tichniky (KVD) Fakulty pedagogické se 26. 4. opět soutěžilo v programování. Stalo se již tradičí, že se zde v počítačových učebnách každoročně setkávají nejlepší programátoři ze středních škol západních Čech, aby si změřili své "síly" v krajském kole v programování. Vyhlašovatelem soutěže je MŠMT ČR, garantem a spolupořadatelem byla KVD FPE ZČU v Plzni.

Zadání soutěžních příkladů připravila ústřední porota v Praze, aby bylo jednotné pro všechna krajská kola, která v tento den probíhala v republice. Soutěžícím byly zadány tři úlohy, na jejichž řešení měli čtyři hodiny času. Porota, v níž byl delegován zástupce ústřední poroty, hodnotila vedle funkčnosti programu i efektivitu a originalitu řešení a dokumentaci. Pro každý příklad byl stanoven koeficient podle obtížnosti. Pro všechny soutěžící byly jistě cenné informace, které v závěrečném vyhodnocování poskytla ke každému příkladu porota. Soutěžící měli k dispozici prostřednictvím univerzitní sitě tyto programovací jazyky: Borland C++ 3.1, Turbo Pascal 6, Turbo Pascal 7 a Borland Delphi 6 Professional. Ukázalo se, že největší oblibě se těší vývojové prostředí Delphi, dále jazyk Pascal a Borland C++.

Všichni soutěžící obdrželi čestné uznání. Odměnou pro nejlepší soutěžící byly vedle diplomů rovněž hodnotné věcné ceny, které letos věnovala Sklárna Heřmanova Huť, a. s., a plzeňská firma LOPO.

Petr Michalík, FPE KVD